Percent_Complete – dm_exec_requests

Oopps! Upgrade your browser pretty please. Oopps! Upgrade your browser pretty please.

Hur ofta skulle man inte vilja veta när vissa operationer beräknas vara klara. Detta är faktiskt möjligt i SQL Server och med dessa: 

 • ALTER INDEX REORGANIZE
 • AUTO_SHRINK option with ALTER DATABASE
 • BACKUP DATABASE
 •  DBCC CHECKDB
 • DBCC CHECKFILEGROUP
 • DBCC CHECKTABLE
 • DBCC INDEXDEFRAG
 • DBCC SHRINKDATABASE
 • DBCC SHRINKFILE
 • RECOVERY
 • RESTORE DATABASE
 • ROLLBACK
 • TDE ENCRYPTION

Ett exempel nedan med RESTORE :

Detta har man otroligt stor hjälp av och hur ofta får vi inte frågan “När är det klart ?”, och här får vi i alla fall en beräknad tid samt att man ser att någonting faktiskt händer.

Koden följer här:

SELECT session_id ,
    percent_complete ,
    cpu_time ,
    total_elapsed_time ,
    start_time ,
    CASE WHEN estimated_completion_time < 36000000 THEN '0'
       ELSE ''
    END + RTRIM(estimated_completion_time / 1000 / 3600) + ':' + RIGHT('0'
                               + RTRIM(( estimated_completion_time
                               / 1000 ) % 3600
                               / 60), 2) + ':'
    + RIGHT('0' + RTRIM(( estimated_completion_time / 1000 ) % 60), 2) estimate_completion_hh_mm_ss ,
    DATEADD(n, ( estimated_completion_time / 60 / 1000 ), GETDATE()) AS estimated_completion_time ,
    command
FROM  sys.dm_exec_requests
WHERE  percent_complete > 0